Katolsk Historisk Förening i Sverige

Lund

Lördagen den 15 decemberkl 15.00 i S:t Thomas kyrka
Församlingssalen St. Tomegatan 15

Mellan fromhet och vidskepelse
Avhandling av Terese Zachrisson.

Föremål, platser och helighet i det tidigmoderna Sverige”,
Fil. dr Terese Zachrisson.