Syfte

KATOLSK HISTORISK FÖRENING bildades vid ett konstituerande möte i Stockholm den 26 mars 1993.
Dess syfte är att väcka intresse för den katolska kyrkans historia i Sverige. Strävan är att dokumentera församlingarnas och stiftets moderna historia. Föreningen vill också främja bevarandet och levandegörandet av det svenska katolska kulturarvet.

Katolska kyrkan har församlingar från Ystad i söder till Luleå i norr, från Visby i öster till Göteborg i väster och föreningen har medlemmar spridda över hela landet.

Ett av föreningens stora projekt är att försöka få till stånd ett stiftmuseum genom att ta tillvara gamla föremål som inte längre är i bruk, dessa visar på skiftande liturgiskt bruk och gudstjänstliv.

Kontaktorganet för föreningen är tidskriften ARV OCH MINNE som kommer ut två gånger per år och hitintills kommit ut med trettio nummer. I denna tidskrift finns historiskt intressanta artiklar om församlingar och präster, om klosterliv och vallfärder, om enskilda personer som varit verksamma i Katolska Kyrkan och rapporter om föredrag och sammankomster.

Föreningen har nu drygt 200 medlemmar såväl enskilda personer som församlingar och andra organisationer.

Föreningens logotyp

Föreningens logotyp utgörs av en ristning på en runsten  daterad till ca 1070-1100, som stått vid Kalmar kyrka i Uppland. Den är en av de första människoframställningarna i Sverige, av både man och kvinna. De följer korset och håller det högt. En tusenårig kristen trosbekännelse i vårt land.

Läs mer på https://kulturbilder.wordpress.com/2013/07/28/runstenar-uppland-u-631/